Oświadczenie

XXIV maraton-oswiadczenie -odf     XXIV maraton-oswiadczenie – pdf

OŚWIADCZENIE PRAWNEGO OPIEKUNA

Pełniąc obowiązki prawnego opiekuna nieletniego:

……………………………………………………………………………..                          ………………………………………                                                                                                                                                                                                                            mię i nazwisko nieletniego                                                                                      data urodzenia
Wyrażam zgodę na jego udział w XXIV MARATONIE PIESZYM NA 50 KM PO ZIEMI OPOCZYŃSKIEJ I OKOLICACH w dniu 29.06.2024. Oświadczam także, iż nie będę rościć żadnych praw do odszkodowania wobec organizatorów w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych lub wypadków.
Osobą sprawującą opiekę nad nieletnim podczas maratonu będzie:

imię i nazwisko osoby sprawującej opiekę…………………………………………………………………..

Dane prawnego opiekuna: ……………………………………………………………………. /……………………………
imię i nazwisko / nr. telefonu

………………………………….                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              podpis prawnego opiekuna