Oświadczenie

XXII maraton-oswiadczenie             XXII maraton-oswiadczenie  pdf

 

 

OŚWIADCZENIE PRAWNEGO OPIEKUNA

Pełniąc obowiązki prawnego opiekuna nieletniego:

……………………………………………………………………………..                          ………………………………………                                                                                                                                                                                                                    imię i nazwisko nieletniego                                                                                        wiek nieletniego

Wyrażam zgodę na jego udział w XXIII MARATONIE PIESZYM NA 50 KM PO ZIEMI OPOCZYŃSKIEJ I OKOLICACH w dniu 29.07.2023. Oświadczam także, iż nie będę rościć żadnych praw do odszkodowania wobec organizatorów w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych lub wypadków.

Osobą sprawującą opiekę nad nieletnim podczas maratonu będzie:

imię i nazwisko osoby sprawującej opiekę…………………………………………………………………..

Dane prawnego opiekuna: imię i nazwisko / nr. telefonu……………………………………………………………………. /………………….

                         

………………………………….                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        podpis prawnego opiekuna