Oświadczenie

Oświadczenie  pdf              Oświadczenie  odt

OŚWIADCZENIE PRAWNEGO OPIEKUNA

VI PIESZA ZIMÓWKA OPOCZYŃSKA NA 30 km

Pełniąc obowiązki prawnego opiekuna nieletniego:
…………………………………………………………………………….. ……………………………………… imię i nazwisko nieletniego wiek nieletniego
wyrażam zgodę na jego udział w VI Pieszej Zimówce Opoczyńskiej na 30 km w dniu 25.02.2023
Oświadczam także, iż nie będę rościć żadnych praw wobec organizatorów w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych lub wypadków.
Osobą sprawującą opiekę nad nieletnim podczas maratonu będzie:
imię i nazwisko osoby sprawującej opiekę…………………………………………………………………..
Dane prawnego opiekuna: ……………………………………………………………………. /……………………………
imię i nazwisko / nr. telefonu
…………………………………. podpis prawnego opiekuna